کاربرد فولرن استخراج شده از دوده و اصلاح شده با اتیلن دی آمین  به عنوان جاذب کروم (VI)   در آب :

چکیده :

فولرن استخراج شده از دوده به عنوان یک  محصول جانبی از سنتز فولرن ، یک ترکیب کربنی است . کاربرد این مواد در تصفیه ی آب  هنوز گسترش نیافته است .  در اینجا ، فولرن استخراج شده از دوده  به شکل پودر که شامل گروه آمینو است ، توسط واکنش دوده با اتیلن دی آمین تهیه شده است .

این ماده به عنوان جاذب  کروم (VI)  از محلولهای آبی مورد استفاده قرار گرفت.تاثیر پارمترهای تجربی مانند PH   ،غلظت اولیه ی کروم 6 و زمان تحریک  بر روی فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفته است . جذب کروم 6 به شدت وابسته به PH    بوده و بهترین PH   برای اینکار PH    =3   می باشد . اطلاعات و داده های مربوط به جذب کروم توسط فولرن استخراج شده از دوده و اصلاح شده با اتیلن دی آمین(FES-ED ) با معادله ی ایزوترم لانگمیر متناسب است . بیشترین ظرفیت جذب کروم 6 توسط این ماده 93 میلی گرم بر گرم بود .  دفع کروم از جاذب نیز مورد مطالعه قرار گرفت . کروم جذب شده با 20 میلی لیتر از محلول آبی با PH=12    رقیق گردید و درصد بازیابی کروم 75 درصد محاسبه شد .   آزمایش جذب و دفع با استفاده از پودر فولرن یکسان سه بار انجام گرفت تا قابلیت استفاده مجدد جاذب تعیین گردد .  در طول چرخه ی جذب-دفع ، جذب 97 درصد و دفع بیشتر از 70 درصد بود .جذب متیل اورانژ بر روی FES-ED نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت . رنگ تقریبا به صورت کمی از محلول ابی حذف شد . بنابراین ما نتیجه گرفتیم که FES-ED یک جاذب بدیع برای حذف آلاینده ها از آب است .

کلمات کلیدی :فولرن استخراج شده از دوده- اتیلن دی آمین –کرم (VI  )  - جذب – فرآیند تصفیه

مقدمه :

فولرن به خاطر ساختار منحصر به فرد کروی ،خواص الکترونیکی  و کاربردهای مختلفی همچون مواد آرایشی بهداشتی ، مواد نوری،  مواد الکترونیکی و لوازم ورزشی با  خواص مکانیکی بهبود یافته علایق قابل توجهی را به خود جلب کرده است . فولرن در مقیاسهای وسیع صنعتی توسط احتراق هیدورکربن مانند تولوئن و سپس استخراج آن از دوده ی  خام توسط حلالهای آروماتیکی تولید می شود .

 


 

       دانلود مقاله انگلیسی : لینک دانلود