مواد نانو متخلخل ، شامل یک چارچوب منظم آلی  و یا  معدنی است که از یک ساختار متخلخل و منظم حمایت میکند. اندازه ی حفره ها معمولا 100 نانو متر و یا کمتر است . بیشتر نانو مواد متخلخل  را می توان به عنوان مواد توده ای و یا غشا طبقه بندی کرد . کربن فعال و زئولیت دو نمونه از مواد نانو متخلخل توده ای هستند در حالیکه غشاهای سلولی را می توان به عنوان غشاهای نانو متخلخل طبقه بندی کرد . مواد نانو متخلخل  طبیعی فراوانی  وجود دارد اما مواد مصنوعی  را نیز می توان سنتز کرد . یکی از روشهای تولید  این مواد ، ترکیب پلیمر هایی با نقطه ی ذوب متفاوت است . به طوری که در اثر حرارت یکی از پلیمرها تخریب می شود .  این مواد با اندازه ی حفره ی ثابت فقط به برخی از مواد اجازه ی عبور داده و از عبور سایر مواد جلوگیری میکنند.

طبقه بندی مواد نانو متخلخل:

طبقه بندی بر اساس اندازه حفرات :

اندازه نانو حفرات بین  1  تا 1000 نانومتر متغیر است . بر اساس طبقه بندی IUPAC سه نوع دسته ی مجزا در این رابطه وجود دارد :

  • میکرو متخلخل ها : موادی با حفرات 0 تا 2 نانو متری
  • مزو متخلخل ها : موادی با حفرات 2 تا 50 نانو متری
  • ماکرو متخلخل ها :موادی با  اندازه حفرات بیشتر از 50 نانو متر

طبقه بندی بر اساس مواد تشکیل دهنده:

مواد را می توان به دو گروه طبقه بندی کرد 1) مواد آلی و 2 ) مواد معدنی.

طبقه بندی بر اساس نظم ساختار:

1. ساختارهای بلوری (Crystalline) یا منظم (Ordered) که دارای آرایش ساختاری منظمی هستند.

2. ساختارهای بی شکل (Amorphous) یا بی نظم (Disordered) که نظم خاصی در آرایش ساختاری خود ندارند.

منبع : ویکی پدیا، سایت ستاد فناوری نانو ،Nano porous materials