نانوکاکلیت

نانو کاکلیت ها (Nanocochleat) :

در قسمت قلبی در مورد لیپوزوم در رسانش دارو صحبت کردیم . در این قسمت در مورد نانوکاکلیتها به عنوان سیستم های رسانش دارویی صحبت خواهیم کرد .

بعد از سالها تحقیق بر روی لیپوزوم ها امکان ایجاد گروه جدیدی از حاملهای دارویی به نام کاکلیت به وجود آمد . این مواد پایدار بوده و دارو را از شرایط سخت محیطی محافظت کرده و از خشک شدن آن جلوگیری می کند . کاکلیت ها ساختارهای فسفو لیپیدی – کلسیمی هستند .

کشف :

کاکلیت ها در سال 1975 توسط Papahadjoupoulos و همکارانش کشف شد  و در اواخر سال 1980 و اوایل سال 1990 برای رسانش آنتی ژنها مورد استفاده قرار گرفت .  نانو کاکلیت ها نیز در سال 1999 برای کپسوله کردن داروهای آب گریز کوچک توسعه  و گسترش یافت . این مواد بر خلاف ساختار کروی لیپوزومها  ، ساختاری دراز دارند .

روشهای تولید و آماده سازی :

نانو کاکلیت ها معمولا توسط چهار روش عمده آماده سازی می شوند :

 1. روش هیدروژل
 2. روش به دام انداختن
 3. روش دیالیز
 4. روش دیالیز مستقیم کلسیم

روش هیدروژل :

در روش هیدروژل ، لیپوزوم  تک لایه ی کوچک حاوی دارو آماده و تولید شده و سپس به پلیمر A   افزوده می شود .سپس این مواد به پلیمر B   اضافه میگردد . این دو پلیمر امتزاج ناپذیرو مخلوط نشدنی است به همین خاطر یک سیستم دو فازی آبی تشکیل میگردد . پیوند بین زنجیر پلیمری  کاتیونی با اضافه کردن محلول کاتیونی نمک به سیستم دو فازی به دست می آید .به طوری که کاتیون در پلیمر دوم پخش شده و سپس به ذرات تشکیل دهنده ی پلیمری تبدیل می شود . اینکار باعث ایجاد ذرات ریز کاکلیت می شود .کاکلیت تشکیل شده برای حذف پلیمر شسته می شود .

روش به دام انداختن :

این روش در برگیرنده ی تشکیل لیپوزوم فسفاتیدیل سرین با اضافه کردن محلول cacl2  است . لیپوزوم ها را می توان با اضافه کردن آب به پودر فسفولیپید و یا با اضافه کردن فاز آبی به یک  فیلم فسفو لیپیدی به دست اورد .

روش دیالیز :

در این روش مخلوط لیپیدی و دترجنت به عنوان مواد شروع کننده مورد استفاده قرار میگیرد و سپس دترجنت با دو بار دیالیز حذف می شود. مخلوط ابتدا توسط بافر دیالیز شده و سپس با استفاده از محلول کلسیم کلرید که به تشکیل کاکلیت ها منجر می شود ، دیالیز میگردد . این روش برای کپسوله کردن مواد آب گریز و یا داروهایی که شامل ناحیه ی آب گریز هستند مناسب می باشد .

روش دیالیز مستقیم کلسیم :

این روش شامل تشکیل یک لیپوزوم واسطه نیست . مخلوط دترجنت و لیپید مستقیما در برابر محلول کلرید کلسیم دیالیز می شود.

پایداری کاکلیت ها :

حتی اگر لایه ی بیرونی کاکلیت ها در معرض  شرایط سخت و یا آنزیم ها قرار گیرد ، مواد موجود در چند لایه ی آن   دست نخورده باقی می ماند . داخل کاکلیت ها از آب عاری بوده و در برابر نفوذ مواد خارجی مقاوم است .  حتی پس از خشک کردن کاکلیت ها و تبدیل آن به پودر و ذخیره سازی آن در دمای انجماد ، می توان آنها را بازسازی کرد و روند خشک شدن هیچ اثر سویی بر کارکرد آنها ندارد .

مزایا :

 • این مواد را می توان به آسانی زیر میکروسکوپ مشاهده کرد و با سهولت و ایمنی تولید نمود .
 • به خاطر محدودیت نفوذ پذیری اکسیژن ، از اکسیداسیون داروها جلوگیری می شود .
 • حمل و نقل و ذخیره سازی داروها به آسانی انجام می شود .
 • مولکولها و بافتها آب گریز  را می توان به آسانی توسط این مواد انتقال داد .
 • ساختار ویژه ی  نانو کاکلیت ها ، آنها را به حامل دارویی مناسبی تبدل کرده است .
 • استفاده از مقادیر زیاد کاکلیت در حیوانات هیچ سمیتی را نشان نداده است و منجر به گسترش پاسخ سیستم ایمنی بدن نیز نمی شود.

کاربردها :

 • از این مواد در درمان بیماریهای قلبی میتوان استفاده کرد.
 • از این مواد در سانش داروی آمفوتریسین B  استفاده می شود . این دارو ،یک داروی ضد قارچی است .
 • این مواد همچنین می توانند در رسانش پروتئین ،DNA   برای واکسن و ژن درمانی استفاده شوند .