نانو ساختارهای کربنی برای کاربردهای پیشرفته :این کتاب مجموعه ای  از مقالات موسسه ی مطالعاتی NATO  در مورد نانو ساختارهای کربنی در کاربردهای پیشرفته هست.

انگیزه ی این مطالعات پیشرفته ، علاقه ی در حال رشد در مورد نانو ساختارهایی است که مستقیما ار انباشتگی کلاسترهای اتمی حاصل می شود . کلاسترها اغلب خواص فیزیکی و شیمیایی وابسته ای از خود نشان میدهند. تفکر منطقی در مورد انباشتگی کلاسترها و مواد نانوساختار این است که خواص ویژه ی کلاسترها ممکن است در مواد توسعه یافته حفظ شده و کارکردهای با ارزشی در مقیاس ماکروسکوپی فراهم کند .  از سوی دیگر  بیشتر خواص ساختاری و کاربردی به دست آمده در مواد نانو ساختار در مقیاس نانومتریک به مواد تشکیل دهنده اش قابل تقلیل است .از زمان کشف فولرن و نانو لوله های کربنی و پیشرفت های اخیر در سنتز نانو ساختارهایی شبیه الماس ، کربن جایگاه ویژه ای در علم مواد و تکنولوژ ی پیدا کرده است .  روشها و تکنیکهای رشد پیشرفته ، پتانسیل کافی برای تولید  مقادیر زیادی از مواد کربنی جدید با خواص و کاربردهای جدید را دارد . به خصوص  توسعه و پیشرفت های اخیر در  روشهای انباشتگی کلاسترها باعث ایجاد تغییر در مواد نانو ساختار شده است . کربنهای نانو ساختار به خاطر مواد تشکیل دهنده ی نانویی ، کاربردهای بسیاری در سالهای اخیر داشته است . به منظور ایجاد ارتباط بین نانو ساختارها و عملکرد مواد، خواص و روشهای به کارگیری   خاصی باید درمورد مواد در  مقیاس نانو توسعه  یابد . خواص کاربردی و ساختاری کربن به نسبت بین اعداد در پیوندهای Sp2  ( شبیه گرافیت ) و Sp3  ( شبیه الماس ( بستگی   دارد .

 

نام کتاب :نانو ساختارهای کربنی برای کاربردهای پیشرفته

نام انگلیسی : Nanostructured Carbon for Advanced Application (G. Benedek (

زبان : انگلیسی

حجم کتاب:14.3 MB

لینک دانلود :دانلود کتاب