اسمز معکوس (RO ) و نانو فیلتراسیون(NF) فناوریهای غشایی هستند که می توانند برای تصفیه ی منابع مختلف آبی مورد استفاده قرار گیرند . فناوریهای غشایی می تواند مواد آلی و معدنی را از آب حذف کرده و جایگزین روشهای سنتی تصفیه آب همچون فیلتراسیون شنی ،تبادیل یونی ، فرآیندهای تبخیر و ضد عفونی کردن اولیه گردند. Ro   و NF فرآیندهای غشایی مشتق شده از فشار با تجهیزات و پیکربندی های یکسان هستند .

تفاوت اصلی بین فرآیندها تصفیه های اولیه و درجه فشار مورد نیاز است. با اینحال ، دو فرآیند غشایی بیشتر از اینکه با هم تفاوت داشته باشند ، تشابهات زیادی دارند . اسمز معکوس در سال 1960 در ایالت متحده آمریکا تجاری شد و تا به امروز برای کاربردهایی همچون نمک زدایی از آب مورد استفاده قرار گرفته است .نانو فیلتراسیون نیز از فناوریهای تحقیقاتی به عنوان یک فرآیند غشایی با هزینه ی کم برای حذف رنگهای آلی از آب و نرم کردن آن گسترش یافت . به خاطر توانایی این دو فرآیند برای حذف و یا کاهش بسیاری از مواد ،غشاها نقش مهمی در تصفیه آب بازی میکنند . این کتاب مروری بر اسمز معکوس و نانو فیلتراسیون است .

نام کتاب : Reverse Osmosis and Nanofiltration

نام فارسی : اسمز معکوس و نانو فیلتراسیون

حجم فایل :13.8 مگابایت

 لینک دانلود : دانلود